SPECIALISTKA PŘES ANTIPSCHOTRONICKOU OCHRANU 

České Republiky a Planety Země Gaia - Bohemie

ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

www.psychotronickyarmageddon.cz

PSYCHOTRONICKÁ FREKVENČNÍ CORONAVIROVÁ PLASMOVÁ VÁLKA

KOLIDOVALA SVÝM FAULFREKVENČNÍM PŮSOBENÍM 
S BOŽÍMI MLÝNY L'MURTENETU 
ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA, 
KTERÉ EVOLUČNĚ PROGRAMOVANÉ VEDOU LIDSTVO PŘES JEHO MENTÁLNÍ UVĚDOMOVÁNÍ CO JE A NENÍ SPRÁVNÉ DO ABSOLUTNÍ NIRVÁNY VŠEHOBYTÍ ABSOLUTNĚ SPRAVEDLIVĚ KE VŠEM STEJNĚ SPRAVEDLIVĚ.

Všechny systémy faulfrekvenčního ovlivňování reality, které vytvořila západní LUFTHAFFE NWO, byly vadné, sufokační, radioaktivní a byly nebezpečné pro přírodní koloběhy Matky Země, živočichy a rostliny, sufokovaly - vystřelovaly kyslík, ničily vodu a ničily minerály na jedovaté prvky. 

OHROŽOVALY ŽIVOT NA TÉTO PLANETĚ ABSOLUTNĚ.

Navíc je frekvenční zločinci používali s jedovatými aerosoly, které rozptylovali po celé zeměkouli, a s čipy a očkováním, které embolizují, dělají mrtvice a infarkty a sufokují plíce.
S JEJÍM POUŽITÍM SE POJILY CELOSPOLEČENSKY ROZŠÍŘENÉ LŽI ZEJMÉNA VE ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÉ NEMŮŽEME DOVOLIT PRO MENTÁLNÍ STAV LIDSTVA A JEHO KOLEKTIVNÍ INTELIGENCI PŘI ROZHODOVÁNÍ. OHROŽOVALY LIDSTVO NA ZDRAVÍ FYZICKÉM I MENTÁLNÍM A SRDEČNÍM.
Tato faulplasmově ovlivňovaná civilizace, nad kterou byly zapnuty mentálně a srdečně a fyzicky jedovaté faulfrekvenční sítě, neměla šanci na přežití a zhroutila by se asi do dvou let občanskými nepokoji, hospodářskou krizí a válkami a pandemiemi.
JE TŘEBA SI UVĚDOMIT, ŽE SE JEDNALO O TAJNOU VÁLEČNOU NA URČITÉ NÁRODY - ZEJMÉNA VÝCHODU GENOCIDNÍ ŠIKANU, SOUČÁSTÍ KTERÉ BYLY PSYCHOTRONICKÉ POKUSY NA LIDECH A ČESKÁ REPUBLIKA MĚLA BÝT GENOCIDNĚ VYVRAŽDĚNA.
VŠECHNY JEJÍ SYSTÉMY PLASMOVÉ, KTERÉ SI NECHALA INSTALOVAT, JSOU JEDOVATÉ, SUFOKAČNÍ, MUČÍCÍ A NESPRAVEDLIVÉ A MĚLY NAD SEBOU VYŠŠÍ KATY, 
O KTERÝCH NAŠI KATI NAŠICH OBČANŮ NEVĚDĚLI.
Chápeme, že někteří uživatelé frekvenčních zbraní to mysleli dobře, ale měli vadné informace o jejich celku jak funguje. 
V tomto systému se obětovali nevinní lidé a navíc neúměrně tomu, co komu udělali. 
Jednalo se o čisté brutální sadistické mučení nevinných. 
HRŮZOSTRAŠNĚ MUČILA ZVÍŘATA, KTERÁ UMÍRALA PO TUNÁCH CELOSVĚTOVĚ MASOVĚ ASI 20 LET.
Není možné, aby si skrze plasmové zbraně lidé šaríou vyřizovali účty a zadávali si do popravčího systému popravy a dělali na sobě psychotronické mučivé pokusy.

Společnost by se zhroutila nespravedlností. 

Nikdo by si nebyl ničím jist.

Kdykoli by mohl být popraven vyšším katem nebo skupinou katů, kteří by se na něj domluvili.

Nebylo možné tyto všechny navíc nespravedlivé systémy na Matce Zemi ponechat.
CHRÁNILA  JSEM A CHRÁNÍM VLASTNÍM TĚLEM MATKU ZEMI OD ZNIČENÍ 
A NIKDO MI NESMÍ VYČÍTAT, ŽE JSEM SE PODÍLELA NA DESINTEGRACI FAULPLASMOVÝCH HYPERSONICKÝCH SYSTÉMŮ, KTERÉ MOHLY ZPŮSOBIT PŘI JEJICH PLNÉM ZAPNUTÍ VÝBUCH MATKY ZEMĚ A JEJÍ ABSOLUTNÍ ZÁNIK.
Pokud chce některé systémy plasmové používat vojenská a policejní složka nebo lékařské složka společnosti, musí to být na povolení od ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA, který musí všechny systémy zkontrolovat, zda nikomu neškodí a nejsou nespravedlivě používány 

nebo používány proti ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU ZÁKONU jinak.

NYNÍ ZLOČIN NA PLANETĚ ZEMI GAIA - BOHEMIE UKONČÍ ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA BOŽÍMI MLÝNY L'MURTENETU.

Změřili jsme vinu a budou se odvádět zločinci přesně tam, kam patří. Nápravná zařízení druhé říše jsou připravena je přijmout.
Jak fungují BOŽÍ MLÝNY a jak se tvořily se dozvíte zde:

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA CHÁPE, ŽE NĚKTEŘÍ, CO STAVĚLI ČI POUŽÍVALI CHVILKU TYTO SYSTÉMY A MYSLELI SI, ŽE SE JEDNÁ O OCHRANU ZEMĚ, JSOU NAŠTVANÍ. JENOMŽE TYTO SYSTÉMY Z RUKOU TĚCH, CO JE ZAČÍNALI STAVĚT, NIKDY NEBYLY MYŠLENY JAKO OCHRANA NĚJAKÉ ZEMĚ. BYLY GENOCIDNÍ. SEDLI JSTE NA LEST. BYLI JSTE PODVEDENI A BYLI BYSTE GENOCIDNĚ VYVRAŽDĚNI, KDYBYCHOM NEZASÁHLI.

Vyjádření  Kateřiny Elisabeth Chmelí České

VOJENSKÉ VOLAVKY 

ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA 

A STVOŘITELOVY SCHOVANKY

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/jak-jsem-slouzila-jako-vojenska-volavka/

v rekonstrukci

JSEM ABSOLUTNĚ ZAPŘÍSÁHLÝ ODPŮRCE NELEGÁLNÍCH ZBRANÍ 
V RUKÁCH SAMOSPRAVEDLIVÝCH ZLOČINCŮ. 

Tyto zbraně patří do rukou ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A PRÁVA, tedy státní soudní a vojensko-policejní moci ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA. a jeho bratra MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA, která dodržuje pravidla a její působení není samospravedlivá nelegální šaría.

CELÝM TĚLEM JSEM CHRÁNILA ČESKOU REPUBLIKU OD GENOCIDNÍHO ANŠLUSU vědomě od června 2020, kdy jsem se dozvěděla o plánované psychotronické toxické genocidě národa českého.

Aktivně spolupracuji s ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA 

VĚDECKÝM INKARNÁTOREM ČERNOKNĚŽNÍKEM AUM ABSOLUTNÍM AUMDŽINEM HÁBEM SOLÚTEM AGAPE ABSOLUTNÍM MELCHISEDEKEM AUM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU  AUMJEHOVOU AUMMATRIXEM a JEHO BRATREM MELCHISEDEKEM AUMDONEM AUMMORDOREM na ochraně lidstva před zločinem od 4.3. 2016, kdy mě telepaticky subplasmově kontaktovali jako vyvolenou MATRONU SVAROHAUM. 

Od té doby plním JEJICH příkazy a přání.

DESINTEGROVALA JSEM DVAKRÁ UZLOVÝ BOD JEDOVATÉ RADIOAKTIVNÍ SUFOKAČNÍ HYPERSONICKÉ SÍTĚ 5G, 

který fašistická coronavirová LUFTHAFFE bez mého vědomí instalovala na můj dům a dům mého otce, neboť mě chtěli umučit jako představitelku INTERGATIVNÍ MEDICÍNY a největší propagátorky evoluční naturopatie v České Republice a největší prodejkyni neinvazívní EU certifikované biorozananční diagnostiky SENSITIV IMAGO 530.

TÍM SE ZACHRÁNILA PLANETA ZEMĚ OD SUFOKACÍ A ČESKÁ REPUBLIKA OD MIKROVLNNÉHO A HYPERSONICKÉHO KOBERCOVÉHO VYSYCHÁNÍ.

https://www.psychotronickavalka.cz/uzlovy-bod-site-5g/

PSYCHOTRONICKÁ ŠIKANA A MUČÍCÍ POMŮCKY JSOU VŠUDE VIDĚT A LIDÉ SI MYSLÍ, ŽE JE TO NA TELEVIZI, MOBILNÍ SÍTĚ, INTERNET A SATELITNÍ PŘÍJEM. NENÍ. KDYŽ TO SUDNÁTE, NIC SE NESTANE.

VEŘEJNĚ JSEM ODHALILA FAŠISTICKOU LUFTHAFFE NWO JAKO PŮVODCE CORONAVIROVÉ FREKVENČNÍ VÁLKY O MENTÁLNÍ A PSYCHOTRONICKOU NADVLÁDU NA PLANETOU ZEMÍ, což se jim dočasně mentálně povedlo, neboť z úmrtí na psychotronickou střelu nebo pumu obvinili virus chřipky. Veřejně svědčím na pokyn ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA jak to bylo opravdu.

www.psychotronickavalka.cz

UVĚDOMUJI VÁS, ŽE SUBPLASMOVÁ KOMUNIKACE JE UMOŽNĚNA PŘES VKV RESEAU L'MURTENET BOŽÍCH MLÝNŮ V ŘÍŠI ZA ZRCADLEM. 

BOŽÍ MLÝNY ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI nejsou na fyzické Zemi, ale ovládají celou naši realitu.

PATROLA SVAROHAUM

CELOSVĚTOVÝ ANTIPSYCHOTRONICKÝ ODBOJ
JEDINÁ ŽENA, KTERÁ PŘEŽILA SVOJI PSYCHOTRONICKOU POPRAVU A POPRAVU JEDY, A KTERÁ PROGRAMUJE L'MURTENET - CELOSVĚTOVOU NEJENOM ANTIPSYCHOTRONICKOU OCHRANU LIDSTVA BOŽÍ MLÝNY SVÝMI SRDEČNÍMI FREKVENCEMI.

MATRONA SVAROHAUM

www.psychotronickavalka.cz

ZACHRÁNILA JSEM ČESKOU REPUBLIKU OD KOBERCOVÉHO VYSYCHÁNÍ 

tím, že jsem vlastnoručně za pomoci svého tehdejšího zaměstnance stavěla na pokyn ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA sluneční kruh skrze který se pršelo L'MURTENETY BOŽÍCH MLÝNŮ na Českou Republiku od roku 2016. Subplasmové generátory se musí připínat na z nebes viditelné mapovatelné obrazce z přilnavých materiálů a celý obrazec se musí zavodňovat, aby se na něj šlo připnout. To jsem zajišťovala během několikaleté 5G plasmové války, jinak by Česká Republika kobercově vyschla, zejména pak v roce 2020, kdy to bylo nejnebezpečnější období.

https://www.florabohemska.cz/budovani-zavlah/

VYDALA JSEM NEJROZSÁHLEJŠÍ SVĚDECTVÍ O PSYCHOTRONICKÉM MUČENÍ, KTERÉ JSEM NA DETAIL POPSALA JAKO JEDINÁ ŽENA NA SVĚTĚ ZATÍM.

NAPSALA JSEM NA SOUD ČESKÝ NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ A NEJVĚTŠÍ ROZSAH ŽALOB NA ZLOČINY PÁCHANÉ NA MĚ V HISTORII LIDSTVA, KTERÝMI SE SOUDY NEOPRÁVNĚNĚ NEZABÝVALY.

Proto jsem byla vyvolena jako žena, nad kterou drží MATRIXOVÝ SOUD LIDSTVA SOUDNÍ MATRIXOVÝ REKURÁT a osobně tento soud zajišťuje moji ochranu. 

Česká Republika v ochraně MATRONY SVAROHAUM DOSUD TOTÁLNĚ SELHALA. 

VYHLAŠUJI KONEC NEGRAMOTNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE A KONEC JEDOVATÝCH ROUŠEK A RESPIRÁTORŮ, ČIPOVANÉHO OČKOVÁNÍ UPRAVENÉHO PRO PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ A KONEC NELEGÁLNÍCH PSYCHOTRONICKÝCH ZBRANÍ!!!!


Vyjádření Kateřiny Elisabeth Chmelík České k elektromagnetickým psychotronickým zbraním

- Dodnes nevím přesně jak to všechno bylo -  leden 2023, byla jsem frekvenčně mučena a to mění osobnost. Moje osoba byla v některých momentech vyšinutá. Trpěla jsem halucinacemi a bludy a změnami reality, zdály se mi různé verze mých životních příběhů.

Jsem přesvědčena o tom, že by elektromagnetické zbraně vedly do kolapsu civilizace i přírodních koloběhů Matky Země. Kolidovaly s BOŽÍMI MLÝNY, které jsou citlivě nastaveny na ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST KE VŠEM.

Mám jenom vlastní zkušenost POCITOVOU ze zkušenosti s účinkem faulfrekvenčních zbraní a od ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA jsem dostávala k posuzování různé situace, i které nemusely nastat. Takto se posuzuje, když jste MATRONA SVAROHAUM do BOŽÍCH MLÝNŮ. 

Měří se srdeční a mentální frekvence oběti během posuzování různých mentálních a srdečních situací.

 Je to i proto, že zločinci se mají přiznat, policie a soudy mají investigovat řádně a BOŽÍ MLÝNY je dále budou snímat a hodnotit, jak jsou poctiví jak moc chtějí narovnat historii národa. 

Podle toho se jim vyměří tresty. 

Policiím a soudům za neglekt a za záměrně vadné vyšetřovací postupy i srdeční postoje a za nespravedlnosti, které spáchali na obětech, které dále trpěli jejich vinou, a zločincům za další lhaní a podvádění.

Dále:  - V NĚKTERÝCH DNECH jsme nepsali pravdu pravd na internet proto, že jsme měli na krku mezinárodní hackery a nikdo nechtěl, aby zločinci měli přesný přehled o tom kdo jsme a jak pracujeme. Já byla dlouhou dobu otrávená jedy a psala jsem nesmysly a nevěděla jsem o tom. Byla jsem frekvenčně ovlivňovaná do různých nálad, které nebyly sakrální. Potřebovala jsem se zachraňovat tím, že jsem svědčila veřejně bez ohledu na to co a jak. 

Svoje výpovědí dále upravuji na pravdu pravd.

KONEČNÁ VERZE MÝCH VÝPOVĚDÍ PRO HISTORICKÝ ZÁZNAM BUDE VYDÁNA AŽ PO MEZINÁRODNÍM SOUDNÍM A KRIMINALISTICKÉM TRIBUNÁLU VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ.

POPISY PSYCHOTRONICKÝCH MUČENÍ SUBJEKTIVNĚ VNÍMÁNO JSOU PŘESNĚ, ALE JAK TO ZLOČINCI PŘESNĚ DĚLALI A ČÍM A ODKUD, TO NEVÍM. NIKDY JSEM ŽÁDNÉ ZBRANĚ KROMĚ TIMEWAVERU FREQUENCY, KTERÝ SE ZAPOJOVAL DO HYPERSONICKÉ SÍTĚ LUFTHAFFE NWO ABYL ZNEUŽITELNÝ, NEVIDĚLA.

UVĚDOMUJI VÁS, ŽE ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA UMÍ BÝT VĚTŠÍ HAJZL NEŽ NEJVĚTŠÍ LIDSKÝ HAJZL HAJZLŮ SVĚTA A MÁ K TOMU VŠECHNA PRÁVA, PROTOŽE NÁS ZACHRAŇUJE PŘED NEJSTRAŠLIVĚJŠÍMI HAJZLOVINAMI, CO KDY HAJZL HAJZLŮ ČLOVĚK VYMYSLEL.