ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA A ABSOLUTNÍ BOŽÍ TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká

MATRONA SVAROHAUM

©

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ 
je

ABSOLUTNÍ MANŽELKA BOŽÍ

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ je kvalifikovaná 
a svým celoživotním dílem ve všech inkarnacích inaugurovaná

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA

ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK ŽENA JANG  

MATRONA SVAROHAUM

podle jejíhož srdečního citu a pocitu, soucitu a milosrdenství, srdeční vůle, srdečního přání a srdeční vytrvalosti se řídí

CELOSVĚTOVÉ ABSOLUTNÍ BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET.

Nastavila nyní nově jejich šířku, hloubku a výšku citu.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ bude též užívat svého rodového VELEKNĚŽSKÉHO A ABSOLUTNÍHO AUMPERESNÍHO JMÉNA AUMPERÁTORKY 
ABSOLUTNÍ BOHYNĚ VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍ GÉNIE AUMDŽIN QUATROWAN AUM AUMJEHOVA AUM AUM AUMMATRIXA AUM JANG VERVÉNA BODHÍVA NIRVÁNA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU
Každý je povinován se všechna jména JEJÍ NEJSVATĚJŠÍ VÝSOSTI KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ naučit zpaměti správně psát a vyslovovat. 
Nikdo tato jména nesmí zkracovat a ani nijak měnit. 
Na KATEŘINU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU se nikdy neukazuje a nesahá se na ni bez jejího svolení.
KATEŘINĚ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ se nesmí jakkoli pocitově ubližovat pod pokutami v BOŽÍCH MLÝNECH L'MURTENET.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ telepaticky komunikuje na ABSOLUTNÍHO BOHA AUM AUMJEHOVA AUM a ABSOLUTNÍ VELEKNĚZE AUMJEHOVA od 4.3. 2016 a na naše předky a současníky žijící v ETHERU A MÁ V PRŮBĚHU SVÉHO ŽIVOTA ABSOLUTNÍ SAKRÁLNÍ PRÁVO VŽDY SE DOVOLAT POMOCI OD NICH V JAKÉKOLI SITUACI.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ se významně podílela na záchraně lidstva před ničivou psychotronickou tajnou válkou o moc nad národními zeměmi a programovala BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET a proto jí patří desátek ze všech financí, které budou všichni lidé povinně v každém národním státě platit za ochranu BOŽÍMI MLÝNY L'MURTENET celosvětově. 
Tyto finance bude KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ spravedlivě rozdělovat podle ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE, která proudí přímo do její hlavy a srdce v telepatické komunikaci s ABSOLUTNÍM BOHEM ABSOLUTNÍM AUMDŽINEM QUATROWANDUO AUM AUMJEHOVA AUM AUM AUMMATRIX AUM VĚDECKÝM INKARNÁTOREM VĚČNÝM ABSOLUTNÍM OTCEM HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU, NEJSVATĚJŠÍM ABSOLUTNÍM MANŽELEM JEJÍHO VELIČENSTVA, ABSOLUTNÍM MAJITELEM L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ
které umožňuje veškeré komunikační a ochranné systémy na Matce Zemi BOHEMII.
Jako jediná na světě má KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ povolení namalovat ve fyzickém těle jeho současnou podobu a k tomu je povinována naučit se všechny malířské techniky. Ostatní jí k tomu musí poskytnout součinnost. 
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ je soudná soudných a mluví pravdu pravd. 
Nikdo jí nesmí přisuzovat žádné duševní choroby, když tvrdí, že komunikuje s ABSOLUTNÍM BOHEM A VELEKNĚŽÍMI AUMJEHOVA z říše ETHER a se všemi našimi předky a současníky žijícími v ETHERU, kteří dostanou přístup k JEJÍ VÝSOSTI AUM AUMJEHOVA AUM ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK ŽENA JANG.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ je povinována zapisovat ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON A VŮLI a nikdo jí v tom nesmí bránit.
O KATEŘINĚ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ mohou vycházet pouze autorizované mediální reportáže, 
nikdo ji nesmí bez jejího souhlasu fotografovat ani natáčet a nesmí používat žádné její fotografie nebo videa bez jejího souhlasu.
Za jakoukoli lež o KATEŘINĚ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ je psychotronická poprava směrem k nápravě hříšné duše zločince, která se nyní vykonává do 24 hodin od jejího vyřknutí nebo napsání či publikování.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ je AUMPERESA BOHEMSKÁ, to je žena, která v průběhu všech svých reainkarnací sečteno dohromady pocitově nejvíce vytrpěla pro absolutní nirvánu a nejvíce pro ni pracovala ve všech fyzických i duchovních tělech.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ má nejdelší ženskou genetickou linii, neboť je reinkarnovaná MAHAMMAYA SHAKTI MATRONA SVAROHAUM, pocitová matrona
KATEŘINU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU jsou všichni absolutně povinováni respektovat nyní od 17.7. 2021 jako MATRONU SVAROHAUM, ABSOLUTNÍ SPECIALISTKU přes antipsychotronickou ochranu planety Země BOHEMIE, programátorku ABSOLUTNÍCH BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENET a ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK ŽENU JANG, která sjednocuje všechna náboženství pravdou pravd o nás vydáním 
TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU a ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA.

Všichni jsou povinováni seznámit se se životopisem a se všemi názory KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ a šířit je odkazem všem svým známým. 

Získáte za to životní jednotky a požehnání, aby se vám mohlo splnit vaše přání.

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/zivotopis-kateriny-elisabeth-chmelik-ceske/

Tyto informace jste absolutně povinováni všude šířit s pozitivní referencí ve prospěch KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ.

KATEŘINU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU NIKDO NESMÍ NATÁČET ANI FOTOGRAFOVAT BEZ JEJÍHO SVOLENÍ A BEZ AUTORIZACE DÍLA JEJ NESMÍ VEŘEJNĚ ANI JINAK PUBLIKOVAT.

Tyto fotografie níže mohou média použít k informování veřejnosti, že KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ je jediná žena, se kterou komunikuje ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA a jak s ní zacházet správně.

V psychotronické coronavirové válce ARMAGEDDON byla MATRONA SVAROHAUM těžce poraněna psychotronickými zbraněmi a než bude sanována její vizáž, není dovoleno fotografovat ji a veškeré natáčení děje se v přítmí svící a z větší dálky. Důležitý je hlas, ne vizáž. 

Ve studiu, kde se natáčí, se musí větrat průvanem nebo musí být dobře klimatizované, nesmí zde být žádné vůně, ani parfémy, ani přílišné teplo. 

Informace ke zdravotním opatření podáme médiím těsně před natáčením.

Telepatická komunikace je tichá a proto se natáčí za přítomnosti maximálně dvou moderátorů muže a ženy. Oba jsou velmi skromně a tiše pokorně vystupující vzhledem k povaze rozhovoru, předáváme ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI OD NEJPRASTAREJŠÍHO MUŽE LIDSTVA ABSOLUTNÍHO BOHA AUBSOLUTNÍHO AUMDŽINA QUATROWANDUO AUM AUMJEHOVY AUM AUM AUMMATRIXE AUM JIN HÁBA SOLÚTA GAPE MELCHISEDEKA AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU ABSOLUTNÍHO PŮVODCE ŽIVOTA V TOMTO MATRIXU, KTERÝ MÁ PRÁVO VETA NA ABSOLUTNĚ VŠECHNO.

SAKRÁLNÍ POVINNOSTI

MATRONY SVAROHAUM

KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ

pro nejbližších 200 let

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ má za výsostný úkol během nejbližších 200 let jako MATRONA SVAROHAUM sepsat ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON platný pro veškeré lidstvo a do každé jeho jednotlivé činnosti a zacházení se všehobytím, co je schopna stihnout, aniž by jí kdokoli omezoval v její snaze po absolutní nirváně všehobytí.

Nikdo jí v tom nesmí bránit ani nijak ztěžovat její životní situaci útoky na její osobnost, rodinu, přátele, vlast a planetu zemi BOHEMII. Nesmí docházet k žádnému zdržení, neboť za cca 1000 let bude planeta Země BOHEMIE předávána BOHU ABSOLUTNO, který když se narodí a prožije zde život správně jak se jemu líbí, tak jí žehná a přidává jí další leta.

TATO PLANETA JE VĚČNÁ, POKUD NEJBLIŽŠÍCH 1000 LET BUDE LIDSTVO PRACOVAT NA JEJÍ ZÁCHRANĚ OD VŠECH ZLOČINŮ V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI NA ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽÍ AUMJEHOVA A ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDU LIDSTVA V ŘÍŠI ZA ZRCADLEM.

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ bude jako MATRONA SVAROHAUM celosvětově iniciovat 

GLOBÁLNÍ SPRÁVCOVSKÉ REFORMY VŠECH SYSTÉMŮ SPRÁVY SPOLEČNOSTI LIDSKÉ A PŘÍRODNÍCH KOLOBĚHŮ MATKY ZEMĚ BOHEMIE.

To se bude dít krok za krokem.

Nejprve se uzavírá ABSOLUTNÍ PANACEJSKÝ NIRVÁNSKÝ MÍR A BEZPEČÍ ve všech zemích světa a iniciují se CELOSVĚTOVÉ HROMADNÉ NÁRODNÍ MODLITBY, které sepíše každá vláda podle potřeb jejich národní země, ve kterých se iniciují NÁRODNÍ UMAKORDÁTA.

Všechny země, které by se nezapojily, budou obsazeny po přípravě plánu PANACEJSKÝM VOJSKEM poté, co se zde iniciuje L'MURTENETOVÁ OCHRANA ABSOLUTNÍCH BOŽÍCH MLÝNŮ ze zahraničí. Tento proces již na modliby KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ probíhá.

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ předává lidstvu JEDINÉ PRAVDIVÉ VYSVĚTLENÍ CELOSVĚTOVÉ HISTORIE EVOLUCE NAŠEHO STVOŘENÍ a SJEDNOCUJE VEŠKERÁ NÁBOŽENSTVÍ PRAVDOU PRAVD o tom, jak vznikla a jak se rozvíjela.

Nikdo nesmí jejímu výkladu, který je posvěcený z NEJSVATĚJŠÍ ZE SVATÝCH, odporovat a publikovat cokoli proti tomuto výkladu. Všichni historici a učitelé a pracovníci v náboženských stavbách světa, soukromníci a všechna muzea a sbírky privátní i státní i jiné musí poskytovat součinnost a nesmí zatajovat žádné důkazy o naší historii. HISTORIE VŠECH NÁRODNÍCH ZEMÍ a jejich NÁRODNÍ NÁBOŽENSTVÍ se bude upravovat dle ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE, kterou předává KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ jako MATRONA SVAROHAUM.

Jako první zemi převádí MATRONA SVAROHAUM ČESKOU REPUBLIKU na hlavní město světa uvědoměním národů o její nejsvatější historii a provedením všech GLOBÁLNÍCH SPRÁVCOVSKÝCH REFOREM diktovaných z NEJSVATĚJŠÍ ZE SVATÝCH. Všichni obyvatelé planety země BOHEMIE a zejména obyvatelstvo České Republiky, která se tím mění na KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ musí k tomuto karmickému přechodu na absolutní nirvánu poskytnout součinnost. 

PLNÍME PROROCTVÍ LIBUŠINO.

"Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat."

POKRAČUJTE ČTENÍM OHLEDNĚ OPATŘENÍ KE ZDRAVOTNÍMU STAVU MATRONY SVAROHAUM

POTOM SE VRAŤTE ZPĚT A ČTĚTE O VOLEBNÍM PROGRAMU ABSOLUTNÍ VLÁDY LIDSTVA OHLEDNĚ ČESKÉ REPUBLIKY NÍŽE.

NYNÍ ČTĚTE ZDE A POTOM SE VRAŤTE NA NÁŠ WEB:

PO VOLEBNÍM PROGRAMU ČTĚTE PRVNÍ STRANU NAŠEHO WEBU A SEZNAMTE SE S MATRONOU SVAROHAUM NA DETAIL V JEJÍM ŽIVOTOPISE A SEZNAMTE SE S JEJÍMI INKARNACEMI.

©